Aktuální příležitosti

Nejjednodušší cestou, jak nepropásnout žádnou dotační příležitost, je spolupracovat s Gatemou. Každý měsíc posíláme našim partnerům i potenciálním zájemcům přehled aktuálních výzev a titulů.

Opportunity

Ochrana přírody a krajiny v sídlech

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu č. 94 z Operačního programu Životní prostředí. Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce v sídlech. Podpořenými projekty mohou být například:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů)
  • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní, jezírek, mokřadů, apod.)

Právě probíhá příjem žádostí, a to do 4. 4. 2018. Žadateli mohou být obce, města, kraje, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, veřejnoprávní instituce, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající apod.

Opportunity

Technologie pro podniky

Průmysl 4.0 - pro malé a střední podniky

  • pořízení výrobní a nevýrobní technologie se zaměřením na digitální transformaci  výroby

  • každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1 - 20 mil. Kč

Technologie - pro mikro a malé podniky do 3 let stáří

  • pořízení nových výrobních strojů, zařízení a vybavení, včetně patentů, licencí a softwaru

  • každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 100 - 255 tis. Kč

 

Projekty budou podpořeny až 45 % ze způsobilých výdajů. Žádosti bude možné předkládat od 12. 2. 2018, ukončení příjmu je stanoveno na 14. 5. 2018.

Opportunity

Podpora pro podnikání a rozvoj obcí s environmentálními projekty

Plány Územního systému ekologické stability 
(výzva číslo 52, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 3. 4. 2018) 
Prevence vzniku odpadů
(výzva číslo 84, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 2. 1. 2019) 
Materiálové a energetické využití odpadů
(výzva číslo 85, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 2. 1. 2019)


Kompletní přehled aktuálních výzev naleznete zde.